Dt. 32:3-4 (NBG) - Ik zal de naam des HEREN uitroepen
Dt. 32:6,11-12 (NBG) - Is Hij niet uw Vader
Dt. 33:27 (NBG) - De eeuwige God is u een woning
Ps. 18: 29-35 (NBG) - Gij toch doet mijn lamp schijnen (Want wie is God)
Ps. 61: 3-4 (NBG) - Omdat mijn hart bezwijkt
Ps. 86:11 (NBG) - Leer mij, HERE, uw weg
Ps. 105:1-5 (NBG) - Looft de HERE, roept zijn naam aan
Ps. 139:17-18 (NBG) - Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten
Spr. 3:3-4 (NBG) - Dat liefde en trouw u niet verlaten
Spr. 9:10 (NBG) - De vreze des HEREN is het begin
Jes. 26:4-5 (NBG) - Standvastige zin bewaart Gij
Sef. 3:17 (NBG) - De HERE, uw God, is in uw midden
Zach.14:9 (NBG) - En de HERE zal koning worden
Mr. 10:45 (NBG) - Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen
1 Joh. 3:18 (NBG) - Kinderkens, laten wij liefhebben
Joh. 14:26 (NBG) - De Trooster, de heilige Geest
Joh. 15:5 (NBG) - Ik ben de wijnstok
Joh. 16:24 (NBG) - Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden
Joh. 17:3 (NBG) - Dit nu is het eeuwige leven
Hd. 16:31 (NBG) - Stel uw vertrouwen in de Here Jezus